Медичний комплекс Мрія
01013, м. Київ,
вул. Будіндустрії, 5А
Графік роботи
Графік роботи клініки - 09.00 - 16.45
Прийом пацієнтів - 09:00 - 15.00
Субота - вихідний
Неділя - вихідний

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання платних онлайн роз'яснень медичного характеру

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Керуючись ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України, ТОВ «МК «Мрія», далі за текстом – «Виконавець», адресує фізичній особі, далі по тексту – «Пацієнт», спільно іменовані надалі – «Сторони», укласти офіційний, публічний і безвідкличний договір на надання платних онлайн роз’яснень медичного характеру (далі – ОР) на зазначених нижче умовах:
1.2. Термінологія
У публічній оферті нижченаведені терміни та визначення вживаються у такому значенні:
Онлайн роз’яснення (за текстом далі – ОР) – платна консультація медичного характеру, що надається Пацієнту, лікарем Виконавця з використанням інтернет-технологій. При отриманні ОР діє принцип: одне питання – одна відповідь.
Послуги – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прейскурантом, затвердженого Наказом Директора.
Оферта – пропозиція Виконавця, викладене на сайті Виконавця, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.
Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://mk-mriya.com.ua//, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.
Акцепт оферти – повне, безумовне і беззастережне прийняття Пацієнтом / його Законним представником, умов Оферти у вигляді даного Договору
Виконавець – ТОВ «МК «Мрія», яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України № 599244 від 29.12.2011 р.
Пацієнт – фізична особа, що пройшла ідентифікацію на сайті Виконавця, і яка акцептувала Оферту Виконавця, викладену в даному Договорі.
Законний представник – фізична особа (батько, усиновитель, опікун), що діє в разі якщо пацієнтом виступає малолітня (до 14 років), неповнолітня (від 14 до 18 років) особа, або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.
Сторони – Пацієнт, його законний представник і Виконавець.
Реквізити доступу – персональні логін і пароль, що видаються Пацієнту для входу в сеанс ОР через програмний додаток.
Прейскурант – діючий перелік послуг з цінами, що публікується на сайті Виконавця.
Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://mk-mriya.com.ua//, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.
Особистий гаманець – це віртуальна скринька для зберігання грошових коштів.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір публічної оферти (далі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку і Пацієнтом (Законним представником), з іншого боку з моменту Акцепту усіх без винятку умов цього Договору останнім.
 
2.2. У разі, якщо фізична особа приймає викладені нижче умови і оплачує послуги, це є повним і беззаперечним Акцептом цієї Оферти.
2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту ОР, а Пацієнт (Законний представник) зобов’язується прийняти їх і оплатити.
2.4. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця.
2.5. Якщо ви не згодні з будь-яким пунктом цього Договору, Виконавець пропонує вам відмовитися від отримання послуг.
УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ОНЛАЙН РОЗ’ЯСНЕНЬ
3.1. Для отримання ОР необхідно:
звернутися в контакт центр Виконавця для запису і визначення завдання ОР (озвучити питання, які турбують, детально описати симптоми, ступінь їх вираження, вислати аналізи і т.д.). Повідомлення з датою і часом проведення ОР буде відправлено Пацієнту одразу після запису;
внести платіж в розмірі 100% вартості ОР;
в обумовлений час проведення ОР мати при собі ноутбук або персональний комп’ютер, або мобільний телефон з можливістю доступу до мережі Інтернет.
3.2. Виконавець не надає Пацієнту технічне обладнання для отримання ОР.
3.3. Виконавець приступає до підготовки ОР лише після визначення завдання і отримання передоплати.
3.4. У разі технічних несправностей, хвороби або відрядження лікаря, Виконавець має право перенести ОР за погодженням з Пацієнтом на інший час або провести заміну лікаря.
       4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Своєчасно і якісно надавати Пацієнту ОР з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження і нерозголошення медичної таємниці та конфіденційної інформації.
4.1.2. Забезпечити своєчасне опублікування відомостей на сайті, що містять достовірну і повну інформацію про кваліфікацію та сертифікацію фахівців, які здійснюють ОР, режимі роботи, переліку платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, про умови надання та отримання цих послуг, а також іншу інформацію, необхідну для отримання Пацієнтом ОР.
4.1.3. Забезпечити участь висококваліфікованого медичного персоналу для надання ОР в рамках виконання зобов’язань за цим Договором.
4.1.4. Вести всю необхідну медичну документацію Пацієнта.
4.1.5. Вести облік видів, обсягів, вартості медичних послуг, наданих Пацієнту, а також грошових коштів, що надійшли від Пацієнта.
4.1.6. Оплату за невикористане ОР перераховувати на Особистий гаманець Пацієнта для оплати інших послуг Виконавця в майбутньому.
4.1.7. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Пацієнтом для виконання Договору, та забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу.
4.1.18. Зберігати й обробляти персональні дані, а також іншу інформацію про Пацієнта, що стала відомою Виконавцю у зв’язку з виконанням положень даного Договору.
4.2. Права Виконавця:
4.2.1. Узгодити з Виконавцем день і час отримання ОР.
4.2.2. Самостійно визначати характер і об’єм досліджень для встановлення діагнозу і проведення лікування.
4.2.3. Надавати медичні рекомендації відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Виконавця.
4.2.4. У разі технічних несправностей, хвороби або відрядження лікаря перенести ОР за погодженням з Пацієнтом на інший час або провести заміну лікаря.
4.2.5. Відмовити Пацієнту (законному представнику), в наданні ОР та припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, в разі невиконання Пацієнтом своїх обов’язків за цим Договором.
4.2.6. Перервати надання ОР і припинити дію даного Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної оплати у разі некоректної поведінки Пацієнта по відношенню до лікаря (розпалювання міжнаціональних конфліктів, образи, відхилення від теми, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.).
4.2.7. У будь-який момент змінити вартість ОР в Прейскуранті. Така зміна не впливає на вже оплачені ОР.
4.2.8. Надсилати Пацієнту SMS-повідомлення, електронні листи, дзвінки, тощо.
4.3. Обов’язки Пацієнта (його Законного представника):
4.3.1. Узгодити з Виконавцем день і час отримання ОР.
4.3.2. Вийти на зв’язок з лікарем Виконавця у зазначений день і час.
4.3.3. Перед початком отримання ОР підтвердити свої персональні дані: П.І.Б., дату народження.
4.3.4. В ході ОР задавати питання, що стосуються його здоров’я і самопочуття, а також методів лікування, отримувати кваліфіковані рекомендації від лікаря, який проводить ОР. При цьому інформація, що міститься в персональному медичному записі Пацієнта, становить лікарську таємницю і може надаватися третім особам без згоди Пацієнта тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
4.3.5. Найбільш повно описувати свої скарги та симптоми, пов’язані з основною патологією, оперативно відповідати на уточнюючі питання лікаря, надавати інші додаткові дані, що стосуються основної патології та її ускладнень.
4.3.6. Повідомляти Виконавця про поліпшення / погіршення самопочуття, появі / зникненні симптомів, а також іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом 3 (трьох) годин з моменту початку змін.
4.3.7. Неухильно дотримуватися усних і письмових приписів і рекомендацій лікаря.
4.3.8. Повідомити Виконавця до початку надання ним ОР про відомий перелік лікарських засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хвороби, пороки, алергічні або специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу істотну інформацію про стан здоров’я Пацієнта.
4.3.9. Завчасно інформувати Виконавця про необхідність скасування або зміну умов отримання ОР.
4.3.10. Самостійно нести відповідальність за доступ до особистих даних. Не розголошувати логін і пароль третім особам.
4.3.11. Самостійно нести відповідальність за збереження медичної таємниці та конфіденційної інформації, отриманої в ході ОР.
4.3.12. Самостійно нести повну відповідальність за свої рішення і дії, при виконанні цього Договору.
4.3.13. Розуміти, що при наданні ОР лікарі не мають можливості надати медичну допомогу при невідкладних станах «тут і зараз».
4.3.14. Про виявлені невідповідності та недоліки в отриманні ОР, негайно (протягом доби з моменту отримання ОР) повідомити Виконавця, шляхом звернення зі скаргою.
4.3.15. Належним чином виконувати умови цього публічного Договору та своєчасно інформувати Виконавця про будь-які обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом цього Договору.
4.3.16. Пацієнт гарантує правильність зазначених ним персональних даних і зобов’язується своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну.
4.4. Права Пацієнта (його Законного представника):
4.4.1. Отримувати ОР належної якості.
4.4.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворювання.
4.4.3. Мати право на таємницю про стан здоров’я Пацієнта, сам факт звернення за ОР, діагноз, а також про відомості, одержані при виконанні умов даного Договору.
4.4.4. Вимагати заміни лікаря до моменту отримання ОР.
4.4.5. Переносити дату і час ОР, попередньо погодивши умови перенесення з Виконавцем.
4.4.6. Відмовитися від невикористаної ОР, завчасно попередивши Виконавця.
4.4.7. Мати безстроковий доступ до особистих даних по ОР на сторінці YouTube або іншому сервісі з обмеженим доступом для третіх осіб.
4.4.8. Одержувати письмові роз’яснення, рекомендації лікаря, інші дані на електронну пошту.
4.4.9. Використовувати кошти Особистого гаманця для оплати послуг Виконавця.
4.4.10. Отримувати від Виконавця SMS-повідомлення, дзвінки, електронні листи, тощо.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість ОР визначається згідно затвердженого Виконавцем Прейскуранта на сайті Виконавця.
 
5.2. Для забезпечення комплексу послуг, передбачених цим Договором, Пацієнт в режимі онлайн оплати перераховує платіж в розмірі вартості послуг згідно з Прейскурантом.
5.3. Договором передбачено, що момент сплати першого платежа є часом набрання ним законної сили.
5.4. У разі відмови Пацієнта від отримання ОР, внесена ним плата:
автоматично перераховується на його Особистий гаманець для оплати інших послуг Виконавця в майбутньому або
може бути повернута Пацієнту з урахуванням утримання комісії банку.
5.5. У разі неявки Пацієнта на ОР, Пацієнт відшкодовує збитки, завдані Виконавцю в розмірі 70% вартості невикористаного ОР (стаття 633 ЦК України).
5.6. Виконавець має право переглядати ціни на послуги, що надаються в рамках цього Договору, і вводити додаткові послуги за новими методиками. Про зміну вартості послуг, Пацієнт самостійно дізнається з сайту Виконавця.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець несе відповідальність за якість наданих роз’яснень медичного характеру в рамках цього Договору.
6.2. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Пацієнта в результаті:
невиконання Пацієнтом (Законним представником) обов’язків, передбачених цим Договором, в тому числі приписів і рекомендацій лікаря;
неповідомлення Пацієнтом (Законним представником) суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;
використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не були призначені лікарем Виконавця;
розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з виконанням даного Договору;
настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказував в анотації до них;
отримання ОР і / або медичної допомоги від третіх осіб, в тому числі і від фахівців іншого медичного закладу;
отримання неточних результатів в процесі проведення неякісних лабораторних досліджень.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за перебої в наданні ОР, якщо вони були викликані незалежними обставинами, пов’язаними з:
перебоями в електроживленні;
глобальними перебоями в роботі мережі Інтернет;
збоями систем маршрутизації;
збоями в розподіленої системі доменних імен;
збоями, викликаними спробами і / або несанкціонованим адмініструванням третіми особами інтернет-ресурсів або DDoS-атаками у випадках, коли такі обставини не дозволяють Користувачеві отримати доступ до ОР;
неполадками у Інтернет-провайдера, тощо.
6.4. Пацієнт несе відповідальність за свою поведінку в момент проведення ОР.
6.5. Пацієнт несе повну відповідальність за свої рішення і дії при виконанні цього Договору.
6.6. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, зокрема, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
6.7. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно з Договором.
6.8. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни своїх реквізитів та персональних даних.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Відповідно до Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, затвердженому Виконавцем, а також на підставі Цивільного кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про інформацію», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про науково-технічну інформацію», з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці та інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання даного Договору.
7.2. Сторони погодилися на ведення запису голосового повідомлення/заяви Пацієнта, ОР,  телефонних розмов, і можливість посилання на них у разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом при використанні сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені ним (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних, розміщення персональних даних пацієнтом на зовнішніх інформаційних ресурсах, веб-сайтах, електронній пошті, тощо).
ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту його Акцепту Пацієнтом і діє безстроково.
8.2. Договір може бути розірваний:
за згодою сторін;
в односторонньому порядку з обов’язковим відшкодуванням сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання договірних зобов’язань однією із Сторін.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Внесення змін до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до цього Договору здійснюється шляхом викладення Договору в новій редакції договора на сайті Виконавця.
9.2. Всі зміни, що вносяться до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими для Пацієнта з моменту їх публікації Виконавцем. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до цього Договору, Пацієнт має право розірвати Договір в порядку, встановленому в пункті 8.2. даного Договору.
9.3. Підписуючи цей договір кожна із Сторін дає згоду:
9.3.1. На внесення персональних даних, які стали їм відомі в ході виконання своїх зобов’язань за цим Договором, до бази персональних даних відповідної Сторони, якщо така створюється;
9.3.2. На будь-яке використання і обробку вищезазначених даних (в межах Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., надалі у цьому розділі – Закон № 2297-VI) у господарській діяльності іншою Стороною для виконання зобов’язань за цим Договором, а також пов’язаних з ним зобов’язань.
9.4. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, які передаються від однієї Сторони до іншої, а також норм законодавства, що регулюють таку передачу, зокрема норм Закону № 2297-VI, несе Сторона, що передає відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором.
9.5. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, що отримані Стороною відповідно до положень цього розділу, а також норм чинного законодавства, що регулюють зберігання, обробку та використання таких даних, зокрема норми Закону № 2297-VI, несе Сторона, яка отримує відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором.
9.6. Під обробкою персональних даних Сторони розуміють будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
9.7. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, що відноситься до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, серія та номер документа, що посвідчує особу, місце реєстрації/прописки, реєстраційний номер платника податків, адреса електронної пошти, номер телефону та інша інформація, яка ідентифікує особу.
9.8. Зміст своїх прав представникам Сторін/Сторонам як суб’єктам персональних даних відповідно до Закон № 2297-VI відомий та зрозумілий.
9.9. Підписуючи цей Договір кожна із Сторін/представники Сторін повідомляється про внесення їх персональних даних до Бази персональних даних іншої Сторони.
9.10. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.
 
 
 
УГОДА ПРО ПОЛІТИКУ конфіденційності та захист персональних даних
ТОВ «МК «Мрія» (далі – «Медичний комплекс») з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку користувачів сайту. У зв’язку з цим, Медичний комплекс прагне захищати конфіденційність доступних їй персональних даних користувачів сайту.
Користування даним сайтом можливо без будь-якого зазначення персональних даних. Проте, якщо Ви бажаєте скористатися будь-якою пропозицією нашого Медичного комплексу в режимі онлайн, може знадобитися обробка ваших персональних даних.
  1. Загальні положення
Дана Угода про політику конфіденційності та захист персональних даних (далі – «Угода») встановлює порядок здійснення Медичним комплексом обробки персональних даних, види персональних даних, мету використання персональних даних, взаємодію Медичного комплексу з третіми особами, умови доступу до персональних даних, заходи безпеки для захисту персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних.
  1. Терміни, що застосовуються в цій Угоді
Сайт – це сукупність текстів, зображень, графічних елементів, дизайну, програмного коду, фото-, відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в мережі Інтернет за адресою https://mk-mriya.com.ua//
Адміністрація сайту – це особа, яка наділена правами адміністрування сайта.
Користувач – це фізична особа, яка здійснила вхід на сайт і прийняла умови цієї Угоди, незалежно від факту проходження процедур реєстрації та авторизації на сайті.
  1. Збір та використання персональних даних
Зокрема, користувач сайту дає свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення та знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
При використанні сервісів сайту, Медичний комплекс здійснює обробку таких даних користувача, включаючи, але не обмежуючись такими персональними даними:
анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові);
дата народження;
адреса реєстрації / фактичного проживання;
електронна адреса (e-mail);
контактний телефон.
Медичний комплекс збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані користувачем в електронній, письмовій (паперовій) або іншій формі, з метою використання сервісів сайту. Що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Угоді метою їх обробки.
  1. Угода про обробку персональних даних
Справжня угода користувача є публічною офертою.
Натискаючи кнопку «Я згоден» Ви даєте згоду на обробку наданих персональних даних.
Приймаючи умови цієї угоди, користувач погоджується з отриманням від Медичного комплексу дзвінків і повідомлень на зазначену ним електронну пошту.
  1. Цілі використання персональних даних
Адміністрація сайту зобов’язується використовувати персональні дані відповідно до вимог законодавства України, а саме, Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», інших нормативних актів, з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів сайту, обміну інформацією / новинами.
  1. Термін зберігання персональних даних
Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.
Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути користувачем сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.
Така згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних на підставі особистої заяви, спрямованої Адміністрації сайту в письмовій формі.
  1. Захист персональних даних
Медичний комплекс забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації і даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених чинним законодавством, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Медичний комплекс розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав людини, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Медичному комплексу.